Ruszyła budowa PSZOK w Wisznicach

W Środę - 11 lipca 2018 r. ruszyła budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach. Wykonanie inwestycji możliwe jest dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Wisznice otrzymała na realizację projektu pt. „Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach” w ramach działania 6.3 Gospodarka odpadami RPO WL na lata 2014 – 2020. Beneficjentem projektu jest Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach.

W zakres projektu wchodzi utworzenie system zbierania odpadów komunalnych, co przyczyni się racjonalizacji gospodarowania zasobami naturalnymi i zmniejszenia negatywnej presji na środowisko, poprawione zostaną warunki odbioru odpadów od mieszkańców z terenu Gminy Wisznice co przyczyni się do podniesienia jakości usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami. Założony projekt przewiduje budowę magazynu odpadów komunalnych wraz z profesjonalnymi zasiekami do składowania tych odpadów. Powstanie także budynek socjalno – administracyjny PSZOK, w wydatkach założono także wyposażenie budynków oraz całego Punktu, a także utwardzenie terenu kostką.

Celem głównym projektu jest zbieranie w sposób selektywny określonych rodzajów odpadów pochodzących od mieszkańców, które będą przekazywane do miejsc, gdzie we właściwy sposób będą zagospodarowane lub unieszkodliwione. Ideą utworzenia Punktu jest stworzenie mieszkańcom Gminy Wisznice możliwości całorocznego przekazywania do unieszkodliwienia odpadów problematycznych, powszechnie spotykanych na tzw. „dzikich wysypiskach”.

Co projekt zmienia z punktu widzenia mieszkańca gminy?

Mieszkańcy dysponujący własnym środkiem transportu będą mogli do PSZOK dostarczać odpady samodzielnie, w miarę własnych potrzeb, by śmieci nie zalegały na ich nieruchomościach. I choć w Gminie Wisznice taki Punkt już działa, ten zaplanowany w projekcie będzie Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z prawdziwego zdarzenia, pracujący cały rok, by mieszkańcy w każdej chwili mogli z niego skorzystać.

Wartość projektu to 414 792, 33 zł brutto, a kwota dofinansowania to 288 552, 42 zł.

sponsorzy