Gmina Wisznice nagrodzona przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.

15-16 marca 2017 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym JORDANKI w Toruniu Zaleski odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI.  Organizatorem wydarzenia są Międzykomunalna Spółka Akcyjna MUNICIPIUM SA – wydawca Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA oraz miasto Toruń.

Gmina Wisznice znalazła się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych w kategorii gminy wiejskie  w rankingu DOTACJE UNIJNE W OŚWIACIE tym samym zajmując trzecie miejsce na podium! Nagrodę odebrał Wójt Gminy Piotr Dragan.

Ranking DOTACJE UNIJNE W OŚWIACIE poświęcony jest funduszom unijnym w budżetach samorządowych i obejmuje część tego zagadnienia. Uwzględnia bowiem w nim dotacje związane z finansowaniem bieżących zadań w oświacie, z pominięciem wydatków majątkowych. Podstawową wytyczną rankingu zależeć jest wielkość dotacji (bez środków na współfinansowanie) w przeliczeniu na jednego mieszkańca za okres 2007–2015.

Projekty, które okazały się kluczem do sukcesu sfinansowane zostały przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W naszej gminie zrealizowano ich ponad 7. Pieszym ważny projekt wspierającym edukację to „Równe szanse”, wartość projektu to 1 007 024,81 zł, co ważne projekt został w 100% sfinansowany z POKL. Zamierzonym celem było wsparcie procesu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wisznice, w tym m.in. zapewnienie dodatkowego wsparcia dla uczniów wykazujących trudności w nauce, ograniczenie patologii społecznych wśród dzieci i młodzieży, nabycie przez uczniów kompetencji kluczowych dla kontynuowania edukacji i zatrudnienia oraz wprowadzenie innowacyjnych form nauczania. W ciągu 3 lat trwania projektu w 5 szkołach podstawowych oraz gimnazjum na terenie gminy Wisznice zorganizowanych zostało 11 300 godzin zajęć dodatkowych – wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce, pozalekcyjnych z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych, języków obcych (angielki, rosyjski, niemiecki, hiszpański), nowoczesnych technologii informacyjnych i innowacyjnych form nauczania. Dodatkowo uczniowie najstarszych klas uczestniczyli w zajęciach z przedsiębiorczości, a w gimnazjum utworzono Szkolny Ośrodek Kariery, gdzie doradca zawodowy pomagał uczniom zaplanować indywidualny rozwój. W ramach projektu zatrudnieni zostali również psycholog i pedagog, którzy prowadzili indywidualne doradztwo i konsultacje oraz realizowali programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne.

Kolejnym istotnym projektem był „Kompleksowy system edukacji przedszkolnej w gminach północnej Lubelszczyzny”. Wartość projektu to 3 270 488, 56 zł, a kwota dofinansowania to 2 891 288, 56 zł. Celem projektu było upowszechnienie oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gmin Jabłoń, Drelów, Rossosz, Sosnówka i Wisznice, poprzez  m.in. przygotowanie 380 dzieci w wieku 3-5 lat do podjęcia nauki w szkole oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci w wieku 3 - 5 lat o zajęcia z zakresu rytmiki, języka angielskiego, opiekę psychologa i pedagoga. W ciągu 3 lat trwania projektu na terenie gmin biorących udział w projekcie utworzonych zostało 16 grup przedszkolnych (w tym utworzono 5 nowych punktów przedszkolnych, wznowiono działalności 5 działających wcześniej punktów oraz utworzenie 6 nowych grup w istniejących przedszkolach). Wiodącym realizatorem projektu była Gmina Wisznice.

Ponadto Gmina Wisznice zrealizowała także projekt pn. „Nowe szanse - nowe możliwości”, którego celem było wsparcie procesu wyrównywania szanse edukacyjnych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy, w tym m.in. zapewnienie dodatkowego wsparcia dla uczniów wykazujących trudności w nauce oraz rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych do kontynuowania nauki i zatrudnienia. Wartość  projektu to 498 006,70 zł natomiast kwota dofinansowania, także z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to 436 092,70 zł. W ciągu 11 miesięcy trwania projektu w 5 szkołach podstawowych oraz gimnazjum na terenie gminy Wisznice zorganizowanych zostało 4062 godzin zajęć dodatkowych – wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce, rozwijających kompetencje kluczowe z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych, konwersatoriów językowych (angielki, rosyjski), sportowych oraz dawnych i nowoczesnych form ekspresji. Dodatkowo uczniowie gimnazjum mogli korzystać w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery, z doradztwa zawodowego wspierającego uczniów w zaplanowaniu indywidualnego rozwoju. W ramach projektu przewidziano również zajęcia w klasach jak i konsultacje indywidualne prowadzone przez psychologa i pedagoga.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w całości sfinansował również projekt pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Wisznice”. Wartość  projektu to 159 437,10 zł. Głównym celem było wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Wisznice, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych. W ciągu 12 miesięcy trwania projektu w 5 szkołach podstawowych na terenie gminy Wisznice zorganizowanych zostało 908 godzin zajęć dodatkowych: dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. W tym także zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dla uczniów rozwijających zainteresowania ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zajęcia rozwijające plastycznie oraz zajęcia muzyczno-taneczne. Projektem objęto wszystkie szkoły podstawowe na terenie Gminy Wisznice, również te prowadzone przez stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi OSP Jedna Dubica oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze „Integracja".

„Klucz do kompetencji” to kolejny projekt, którego celem było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i nakierowanie jej na potrzeby rynku pracy. Wartość projektu to 275 880,00 zł. Dofinansowanie w całości pochodzi z POKL, a jego wartość to 244 180,00 zł.  W ciągu 11 miesięcy trwania projektu w 2 szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wisznice zorganizowanych zostało 2760 godzin zajęć z uczniami w tym m.in.: wyrównawczych, usprawniających z wyjazdami na basen, język angielski i rosyjski, matematyka, informatyka z fotografią, doświadczenia, zajęcia dziennikarsko-medialne i muzyczno-taneczne, praca z uczniami zdolnymi, a także doradztwo zawodowe oraz konsultacje psychologiczne.

sponsorzy