Mistrzowie słowa słowiańskiego

III finał Konkursu Slawistycznego odbył się 7 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach. Organizatorami turnieju był Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Oświaty w Wisznicach. Główny patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Lubelskiego. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy o krajach słowiańskich : kulturze, zwyczajach, obrzędach. Do rozgrywek słownych przystąpiło kilkudziesięciu uczniów ze szkół średnich województwa lubelskiego m.in. ( Chełma, Biłgoraja, Świdnika, Białej Podlaskiej, Janowa Podlaskiego i Wisznic). Uczestnicy przedstawili 10 prezentacji w dwóch kategoriach: indywidualnej i zespołowej. Prezentacje oceniało jury w skład którego wchodzili pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS. Jury oceniało głownie oryginalność tematu , wartość merytoryczną prezentacji , sposób i formę prezentacji, a w przypadku zespołu właściwą współpracę zespołu oraz harmonijność przekazu.

W kategorii indywidualnej I miejsce zajęła Anna Roszkowska z Liceum Ogólnokształcącego im ONZ w Biłgoraju. W kategorii zespołowej I nagrodę zdobyły uczennice z I Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej. Wyróżnienie otrzymały uczennice z Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach.

Laureatki konkursu dostały bardzo cenne nagrody multimedialne. Turniej odbył się przy bardzo atrakcyjnej oprawie artystycznej i gastronomicznej. Zaproszeni goście i uczestnicy delektowali się tradycyjnymi potrawami rosyjskimi, oglądając przy tym występ Zespołu Tańca Ludowego z Gimnazjum w Wisznicach i kabareton w wykonaniu uczniów z wisznickiego liceum. Nad sprawną organizacją imprezy czuwały nauczycielki języka rosyjskiego z Liceum w Wisznicach: Pani Marta Jaroszewicz oraz Pani Zofia Zaborowska.

Gratulujemy zwycięzcom oraz organizatorom.

sponsorzy