Pomoc socjalna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych

Jak informuje Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na jego wniosek, Rada Ministrów w dniu 26 lipca br. przyjęła program pomocy socjalnej dla rolników poszkodowanych w wyniku katastrof żywiołowych. Do strat powstałych wskutek huraganu dodano straty spowodowane nawalnym deszczem, a także przymrozkami.

Zgodnie z zapisami ww. programu pomoc taka przysługiwała będzie rodzinom rolniczym, jeżeli co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem społecznym rolników, a także rolnikom będącym osobami samotnie gospodarującymi, co zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oznacza osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, o ile spełniają warunki udzielenia pomocy określone dla rodziny rolniczej. Pomocą zostaną objęci również producenci rolni, którzy posiadają poniżej 1 ha użytków rolnych, jeżeli prowadzą produkcję rolniczą w ramach działu specjalnego produkcji rolnej. Przedmiotowa pomoc będzie mogła zostać udzielona, jeżeli:

  • szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne zostały oszacowane przez komisję, powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;
  • szkody w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich spowodowane huraganem, deszczem nawalnym lub przymrozkami wiosennymi w drzewach lub krzewach owocowych wyniosą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej lub w przypadku szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach, innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych - powyżej 1050 zł.

Pomoc będzie udzielana jednorazowo, w formie zasiłku celowego w wysokości 5000 zł, w drodze decyzji kierownika ośrodka pomocy społecznej, na wniosek osoby zainteresowanej złożony do tego kierownika w terminie do dnia 30 września 2011 r.

W świetle przepisów tego rozporządzenia pomoc w formie jednorazowych zasiłków celowych może być udzielona rodzinie jeżeli co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem objętym ubezpieczeniem społecznym rolników, niezależnie od tego czy jest ubezpieczona z mocy ustawy czy na wniosek, a także czy ubezpieczona jest w pełnym zakresie czy tylko podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu.

Pomoc w formie jednorazowych zasiłków celowych ma na celu udzielenie pomocy rodzinom rolniczym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, tak aby zapewnić im niezbędne środki do życia. Dlatego też zgodnie z przyjętym założeniem pomoc społeczna, która będzie udzielana na podstawie projektowanego rozporządzenia kierowana jest do rodzin rolniczych, w których co najmniej jeden z członków tej rodziny pozyskuje dochody wyłącznie z pracy we własnym gospodarstwie rolnym i dochody te w związku z wystąpieniem huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych uległy znacznemu zmniejszeniu w związku ze szkodami w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach oraz innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, tunelach foliowych, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych. Osoby, które poza prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej, są jednocześnie zatrudnione lub które podjęły poza rolniczą działalność gospodarczą i w związku z tym objęte są ubezpieczeniem społecznym w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, w przypadku wystąpienia huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych, które spowodowały szkody w ich gospodarstwach rolnych mają jednak zapewnione dochody wynikające ze stosunku pracy, prowadzonej działalności gospodarczej lub emerytury. Spadek dochodów z działalności rolniczej nie jest zatem dla tych osób tak dotkliwy jak w przypadku osób, które uzyskują dochody tylko z prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Krajowej Rady Izb Rolniczych, zaś treść dokumentu – uchwały Rady Ministrów o pomocy socjalnej dla rolników można poznać tutaj.

Na podstawie informacji z KRIR

Aneta Maciejuk

sponsorzy